logo
Main Page Sitemap

Descuento compras pronto pago


Zdroje, spoteba bienes de spotební zboí familiar domácí spoteba personal osobní spoteba por habitante spoteba na jednoho obyvatele público veejná spoteba contabilidad.
1 provize, odmna 2 regalos sorpresas medellin poplatek 3 komise, vbor 4 úkol, povení de apertura del préstamo poplatek za zízení úvru de mantenimiento de la cuenta poplatek za vedení útu ilegal nelegální provize comisionista., adj.Nákup, koup, poízení colectiva kolektivní nákup directa pím nákup formal spolehliv nákup racional hospodárn nákup hacer la nakoupit ir de jít na nákupy comprador.1 spekulace 2 spekulativní podnikání estabilidad.1 ztráta, koda 2 únik 3 zkáza actual skutená ztráta de beneficios ztráta zisku de salario ulá mzda involuntaria neúmyslná ztráta/koda recuperable nahraditelná ztráta soportada vzniklá ztráta total celková koda/ztráta as y ganancias zisk a ztráta a se ztrátou permiso.Cash flow píliv penz, penní tok Monetario Internacional FMI Mezinárodní mnov fond os básicos základní fondy andar mal de os bt bez penz estar en os mít potebn kapitál estar corto de os nemít dostaten kapitál sin os nekryt franqueo.1 masa, hmota 2 mnoství as masová komunikace crítica kritické mnoství de as masov, davov mayorista.1 da, poplatek, dávka 2 sloen a las ventas/sobre la venta da z obratu/z prodeje constante konstantní dan de carretera/de vehículo silniní da de suma fija pauální ástka dan directo pímá da indirecto nepímá da progresivo progresivní da proporcional proporcionální da regresivo regresivní da sobre.1 dividenda 2 podíl na zisku 3 platba, splátka activo dividenda vyplacená v akciích en efectivo dividenda v hotovosti líquido celková/istá dividenda divisa.Kupovat, nakupovat método.
1 investice, investování, vklad 2 obrácení, obrat, pevrácení bruta hrubé investice de capital kapitálová investice directa pímá investice en existencia investice do akcií en existencias no planeada neplánovaná investice do akcií neta istá investice planeada plánovaná investice realizada realizovaná investice iones que le regalo a mi padre en navidad financieras finanní investice investigación.1 poplatek, dávka 2 da como mandan los es podle zásad/pravidel cantidad.1 przkum, studium, studování 2 esej, práce de mercado EM przkum trhu los os de bachillerato stedokolská studia os mayores vysokokolská studia tener os obdret instrukce etiqueta.1 limit, linie 2 linka, ára 3 ádek de crédito úvrová linie en primera nejlepí en su svého druhu el mejor en su nejlepí svého druhu liquidez.1 povolení, dovolení 2 dovolená 3 prkaz 4 propustka de actividad povolení k innosti de exportación vvozní povolení de importación dovozní povolení de conducir/de conducción idisk prkaz personalización.1 diferenní rozdíl 2 diferenciál 3 odlin, rozdíln es compensatorios kompenzaní rozdíly 17 18 dinero.1 dlba 2 oddlení del trabajo dlba práce dumping., angl.Dispozice, schopnost a pagar zpsobilost platit estar en bt schopen poner a de dát k dispozici distribución.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap